แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2569

146 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม   ตำบลน้ำจืด  

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

เบอร์โทรศัพท์ 077826916 

เบอร์โทรสาร 077826917 

Email : kraburiwittaya@kraburiwit.ac.th 

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ 2566

ตามมาตรฐานตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

แผนที่โรงเรียน

แผนผังอาคารเรียน